A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

100 rokov Kláštora Márie Pomocnice v Bühli

Vďačnosť - radosť - nádej

Rok 2019 je pre náš Kláštor Márie Pomocnice v Bühli výnimočným rokom, pretože slá-vime jeho 100. výročie založenia.

Sestry a všetci, ktorí sú im blízki majú dôvod na radosť a veľkú vďaku. Vďaka patrí v prvom rade Bohu, ktorý sestry sto rokov sprevádzal v rôznych situáciách: niektoré boli výzvou, niektoré povzbudením, no vždy boli spojené s nádejou. My, sestry, sme vďačné aj našim spolupracovníkom za ich usilovnosť, vernosť a oddanosť – v súčasnosti i vo všetkých predchádzajúcich rokoch. S vďakou myslíme na našich predstavených, na ich odvahu a prezieravosť v začiatkoch pôsobenia a aj dnes. A srdečná vďaka patrí našim kňazom, spolusestrám, priateľom a mnohým miestnym obyvateľom.

Aj na našu radosť existuje mnoho dôvodov. Kláštor a jeho obyvatelia zvládli ťažké počia-točné roky a založenie bádensko – hesenskej provincie. Zažili veľký príliv mladých žien, ktoré aj podľa vzoru našej blahoslavenej zakladateľky Alfonzy Márie chceli dať svoj život do služby núdznym. Konali to ako sestry Najsvätejšieho Spasiteľa a my sa o to snažíme až dodnes. Podobne aj naše indické spolusestry, ktoré tu s nami pred mnohými rokmi začali svoj rehoľný život a teraz požehnane pôsobia v Indii v rôznorodej sociálnej činnosti.

Medzičasom sa bádensko – hesenská provincia spojila s ostatnými nemecky hovoriacimi provinciami našej kongregácie do Provincie Nemecko a Rakúsko so sídlom v Norimbergu. Z potreby spájať sily vzniklo pekné spoločenstvo vzájomnej pomoci a podpory. Dnes viac zapájame do činnosti našich spolupracovníkov, ktorým sme do rúk odovzdali aj mnohé ve-dúce úlohy. Naše staršie spolusestry môžu v pokoji prežívať svoj život, no ešte aj teraz sa podľa svojich možností snažia byť prínosom pre Cirkev a spoločnosť. To je len niekoľko vecí, ktoré nás napĺňajú radosťou.

A preto sme 28. apríla v kláštornom kostole slávili slávnostnú sv. omšu s Mons. Rainerom Klugom (pomocný biskup diecézy Freiburg), s pátrom Franom Prcelom (zodpovedný za rehoľníkov v diecéze Meinz), so špirituálom Bernhardom Weberom a s inými kňazmi, so zástupcami verejného života, s rehoľnými spoločnosťami z okolia, s príbuznými a priateľmi.

Generálna predstavená sr. Monika Heuser po nej vo svojom prejave spomenula začiatok kongregácie, našu spiritualitu, ich význam pre sestry bývalej bádensko – hesenskej provin-cie kedysi a pre naše poslanie dnes. Rôzny rečníci vo svojich príhovoroch vyjadrili vďaku provinciálnej predstavenej sr. Rose Fischer a všetkým sestrám za ich službu v minulosti i v súčas-nosti. Jubileum možno vnímať aj ako znamenie nádeje pre mnohých ľudí. Špirituál Weber v závere svojho príspevku vyjadril svoju istotu o plodoch dobra, ktoré z Kláštora Márie Po-mocnice a zo sestier vzišlo a ešte vychádza. A Mons. Klug nám odkázal, že okrem vďač-nosti a radosti sa má tento slávnostný deň niesť v duchu nádeje.

Sr. Etelka Metzger

 

Poznámka: Ďakujeme pánovi Hermannovi Seilerovi za poskytnutie fotografií zo slávnosti.