A- A A+

Kongregácia

Kongregácia – štruktúra vedenia

Naša kongregácia má v súčasnosti na celom svete 1300 členiek. Je spoločenstvom zasväteného života pápežského práva, ktoré sa venuje dielam apoštolátu. Rehoľnou profesiou sa prostredníctvom verejných sľubov zaväzujeme žiť v spoločenstve evanjeliové rady: čistotu pre Božie kráľovstvo, chudobu a poslušnosť a napĺňať jeho poslanie podľa vôle našej zakladateľky a v poslaní Cirkvi. Naše Životné pravidlá sú nám pri tom pomocou a záväzkom. Nemáme jednotný rehoľný odev, aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť súčasným podmienkam miesta, na ktorom pôsobíme, avšak každá krajina má určité predpisy. Spoločným znakom všetkých sestier je rovnaký kríž.

Štruktúra vedenia

Žijeme v spoločenstvách, ktoré majú miestnu predstavenú a zodpovedajú úlohám a oblastiam pôsobenia, a to buď v zariadeniach, ktoré patria reholi, v domoch alebo v bytoch. V podstate platí, že každá sestra je spoluzodpovedná za plnenie poslania našej kongregácie. Úlohou vedenia je pomôcť sestrám, komunitám, provinciám, delegatúram a celej kongregácii vnímať túto zodpovednosť.

Vedenie kongregácie je zostavené podľa princípu kolegiality a subsidiarity:

• na úrovni kongregácie: generálna kapitula, generálne predstavená podporovaná svojou radou;

• na úrovni provincie a delegatúry: provinciálna predstavená alebo predstavená delegatúry podporovaná svojou radou, provinciálna kapitula alebo kapitula delegatúry;

• na úrovni miestnej komunity: predstavená komunity, v niektorých prípadoch podporovaná svojou radou.

Úlohy a oblasti kompetencií sú jasne definované v našich Životných pravidlách.