A- A A+

Naša zakladateľka

Matka Alfonza Mária – Alžbeta Eppingerová (1814 − 1867)

Alžbeta Eppingerová sa narodila 9. septembra 1814 v kúpeľnom meste Niederbronn, na severe Alsaska ako prvé dieťa maloroľníckych rodičov. Po nej nasleduje ešte desať súrodencov. Vyrastá v jednoduchých podmienkach vo svojej rodine, farnosti, v obci.

Už v mladosti ju postihujú rôzne ochorenia. V rokoch choroby zažíva Alžbeta hlboké duchovné skúsenosti. Okolo roku 1846 sa to stáva známym aj v jej okolí. Ján Dávid Reichard, od roku 1823 katolícky kňaz v Niederbronne, je bezprostredným svedkom všetkých týchto udalostí. Andrej Räss, v rokoch 1842 - 1887 biskup v Štrasburgu, sa zaujíma o všetko, čo sa týka Alžbety. V júli 1848 sám prichádza do Niederbronnu a je presvedčený, že táto mladá žena je vyvolená pre niečo výnimočné. Priťahovaná rozjímaním o Ježišovi, o jeho živote a utrpení, objavuje Alžbeta, ako veľmi Boh miluje všetkých ľudí.

Na základe vlastných skúseností spoznáva, že utrpenie môže byť prekážkou stretnúť túto lásku. Cíti sa priťahovaná k tomu, aby sa zasvätila Bohu a pomáhala ľuďom v telesnej a duchovnej núdzi. V priebehu roka 1848 prichádza k poznaniu, že má s pomocou miestneho kňaza založiť rehoľné spoločenstvo. S hlbokou vierou sa farár Reichard zasadí za toto dielo, s ktorým súhlasí aj biskup.

Dať iným zakúsiť Božiu lásku, to v kontexte sociálno-politických prevratov v 19. storočí znamená: zasadiť sa za to, aby bola naplnená túžba človeka po uznaní, pokoji a šťastí. Mnohí zakladatelia reholí v tom čase nasledovali tento zámer. To platí aj pre prvé spoločenstvo Alžbety Eppingerovej a viacerých mladých žien, ktoré vzniklo 28. augusta 1849 v Niederbronne.

Nasmerovanie služieb tohto nového spoločenstva sa ukazuje už v prvom nasadení sestier. Starajú sa o chudobných, chorých v ich domoch, o opustené deti, o ľudí trpiacich akúkoľvek núdzu, o uzdravenie celého človeka a nehľadia pritom na výzor, pôvod alebo náboženstvo. Alžbeta Eppingerová, teraz už nazývaná matka Alfonza Mária, sa stáva prvou generálnou predstavenou. Rehoľné spoločenstvo sa otvára narastajúcej rozmanitosti kultúr a potrieb.

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (prvý názov: Kongregácia dcér Božského Vykupiteľa) dostáva cirkevné schválenie v roku 1866.

V júli 1867 matka Alfonza Mária zomiera.

Jej svedectvo ostáva – ovocie milosti v srdci, ktoré sa celkom odovzdalo Božej láske.